MS Excel Tutorial In Nepali? MS Excel Tutorial नेपालीमा सिक्नुस!!!!!!


MS Excel Tutorial In Nepali? MS Excel Tutorial नेपालीमा सिक्नुस!!!!!!


1. MS Excel के हो? What Is MS Excel?

2. MS Excel को उपयोग के हो? Use of MS Excel?

3. MS Excel कति version को छ? - How Many Versions Of MS Excel?

4. Computer मा MS Excel कसरी Install गर्ने? - How to Install MS Excel?

5. MS Excel लाई open कसरी गर्ने? - How to open MS Excel?

 • 6. MS Excel को केहि basic जानकारी- Some Basic Of MS Excel?
 • 6.1: MS Excel मा Workbook खोल्नुस - Opening a Workbook In MS Excel?
 • 6.2: MS Excel को Workbook बन्द गर्नुस - Closing a Workbook in MS Excel?
 • 6.3: MS Excel को Workbook लाई Save गर्नुस? - Saving a Workbook in MS Excel?
 • 6.4: कुनै शब्द/शब्द समुह लाई Cut गर्ने - Cut Word In MS Excel?
 • 6.5: कुनै शब्द/शब्द समुह लाई Copy गर्ने - Copy Word In MS Excel?
 • 6.6: कुनै शब्द/शब्द समुह लाई Paste गर्ने - Paste Word In MS Excel?
 • 6.7: कुनै शब्द/शब्द समुह लाई Select  गर्ने - Selecting Word In MS Excel?
 • 6.8: MS Excel को Workbook लाई print कसरी गर्ने ? - How to Print a MS Excel?
 • 6.9: MS Excel को Workbook लाई print लाई Print Preview कसरी हेर्ने? - How to Print Priview a MS Excel Workbook?
 • 6.10: MS Excel मा नया Workbook लाई खोल्नुस - Opining a New Workbook in MS Excel?
 • 6.11: MS Excel मा New Workbook Template लाई खोल्नुस - Opening a New Workbook Template In MS Excel?


7. MS Excel मा Office Button को प्रयोग कसरी गर्ने - Using Office Button In MS Excel?

8. MS Excel मा Quick Access Toolbar को प्रयोग - Using Quick Access Toolbar in MS Excel?

9. MS Excel ma Home Tab को प्रयोग - Using Home Tab of MS Excel?

10: MS Excel ma Insert Tab को प्रयोग - Using Insert Tab of MS Excel?

11. MS Excel ma Page Layout Tab को प्रयोग - Using Page Layout Tab of MS MS Excel?

12. MS Excel ma Formalas Tab को प्रयोग - Using Formalas Tab of MS MS Excel?

13.  MS Excel ma Data Tab को प्रयोग - Using Data Tab of MS MS Excel?

14. MS Excel ma Review Tab को प्रयोग - Using Review Tab of MS MS Excel?

15: MS Excel ma view Tab को प्रयोग - Using view Tab of MS MS Excel?

Previous
Next Post »